A K T U Á L N Ě

  • Stránky Odboru jsou v současné době ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.
  • MŠMT chystá novou koncepci ICT vzdělávání učitelů navazující na koncepci vládního programu Státní informační politika ve vzdělávání
  • Chystáme novou nabídku krátkodobých seminářů. 

 

Krátce

Stránky ve výstavbě
V současné době probíhá inovace stránek bývalého Školicího střediska SIPVZ, které bylo transformováno na Odbor ICT vzdělávání. Většina odkazů bude aktualizována během měsíce února. Děkujeme za pochopení.
Nová koncepce MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chystá nový program na léta 2009-2013, která bude zaměřena na ICT ve vzdělávání. O koncepci vzdělávání učitelů v této koncepci se více dozvíte v přehledu aktualit.
Nabídka nových kurzů
Chystáme novou nabídku krátkodobých kurzů.

 

Školicí středisko SIPVZ PdF UP

 

Ze závěrečné zprávy z ledna 2007:

Školicí středisko SIPVZ  (dále jen Středisko) vzniklo na PdF UP dne 1. 6. 2006 a je z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) oprávněno provádět školení typu Z a P v rámci vládního programu SIPVZ (osvědčení SIPVZ Z: 12099/2006 - 551 – 988 a P: 12099/2006 - 551 – 775). Středisko bylo schváleno jako účelové zařízení PdF UP Statutem PdF UP dne 8. 11. 2006 a je vedeno jako společné zařízení Katedry českého jazyka  a literatury (KČJL) a Katedry technické a informační výchovy (KTEIV). Na jeho činnosti se podílí Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP (CCV).

Z organizačního hlediska je statutárním zástupcem střediska rektor UP, prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., vedoucí střediska PhDr. Hana Marešová, Ph.D. (KČJL), technickým garantem proděkan pro informační a vzdělávací technologie, PhDr. Milan Klement, Ph.D. a administrativní činnost koordinuje PaedDr. Pavel Janoušek (CCV).

Internetové stránky střediska jsou umístěny v rámci univerzitní sítě na http://www.sipvz.upol.cz, samostatnou sekci má středisko i na stránkách http://www.ccv.upol.cz. Středisko je zaměřeno na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání – poskytuje MŠMT definované kurzy (moduly), které jsou zaměřeny na využití ICT ve výuce aprobačních předmětů (předmětové moduly - např. ICT ve výuce českého jazyka, anglického jazyka apod.), poskytuje také základní a následné rozšiřující vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT (aplikační moduly).

V současné době jsou na půdě UP tito certifikovaní lektoři MŠMT SIPVZ: základní modul (Z) - Mgr. Vladislav Hodis, úvodní modul (P0) - PhDr. Milan Klement, Ph.D., Mgr. René Szotkowski, ICT ve výuce anglického jazyka - PhDr. Světlana Obenausová, Mlitt, Mgr. Ruth Coufalová, Ph.D., ICT ve výuce českého jazyka a literatury - PhDr. Hana Marešová, Ph.D., Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. U dalších lektorů v současné době probíhá certifikace: ICT ve výuce matematiky – Mgr. David Nocar, ICT ve výuce zeměpisu – Mgr. Vilém Pechanec, Ph.D. (PřF UP), ICT ve výuce přírodopisu a biologie – PhDr. Jiří Dostál, ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ – Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D.,  Využití počítačových sítí ve výuce (e-learning) – Mgr. David Nocar, Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Databázové systémy – PhDr. Jiří Dostál, Užití multimédií a mediální výchova – Mgr. Vladislav Hodis.

Zahájení činnosti a vytvoření on-line podpory Střediska bylo realizováno mj. prostřednictvím Interního grantu PdF (On-line podpora školicího střediska MŠMT v rámci SIPVZ na Pedagogické fakultě UP,  řešitel: H. Marešová, spoluřešitelé: M. Klement, M. Zouharová, SPP prvek projektu: 11410131, přiděleno 18.4.2006, obhájeno 20. 2. 2007).

Za dobu své činnosti od vzniku Střediska   od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006  –  bylo připraveno a realizováno celkem 6 školení.  Jednotlivé kurzy trvaly 1 měsíc a představovaly 20 hodin prezenční výuky a 10 hodin on-line výuky. Na kurzy se přihlásilo cca 70 pedagogických pracovníků Olomouckého kraje.

             V důsledku ukončení financování vládní koncepce Státní informační politiky ve vzdělávání  k 31. 12. 2006 nebylo možné v dalším období realizovat činnost Střediska ve stávající podobě. Školicím střediskům SIPVZ bylo  metodickým pokynem MŠMT nařízeno ukončit všechna školení do konce roku 2006, což se nám podařilo zrealizovat, takže do konce roku 2006 byla na PdF vystavena osvědčení SIPVZ všem účastníkům kurzů. V metodickém pokynu MŠMT z listopadu 2006 bylo stávajícím střediskům SIPVZ doporučeno pokračovat ve vzdělávací činnosti prostřednictvím akreditace stávajících kurzů v systému DVPP, přičemž byl kladen důraz na akreditaci zejména disciplinárních kurzů, tedy školení typu užití ICT ve výuce konkrétního vyučovacího předmětu, oboru či tématu. Podle pokynu jsou dosud vydaná osvědčení SIPVZ lektorům i nadále dokladem  o odbornosti nositele, což představuje pozitivní moment přichvalování žádosti o akreditaci příslušné vzdělávací akce v DVPP. 

Na schůzce pracovníků Střediska vyjádřili všichni lektoři svou ochotu dále pokračovat ve stávajících (příp. nově vzniklých) kurzech zaměřených na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků. Z toho důvodu jsme připravili 7 kurzů k akreditaci v rámci DVPP. Akreditace těchto kurzů (Č.j. 11 388/2007-25-275) byla Středisku přidělena MŠMT dne 27. 4. 2007 na základě §25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., s platností do 26. 4. 2010 a je udělena k provádění následujících vzdělávacích programů: Základní kurz ICT, Kurz ICT pro pokročilé, ICT ve výuce českého jazyka a literatury, ICT ve výuce angličtiny, ICT ve výuce německého jazyka, ICT ve výuce matematiky, E-learning pro pedagogy.

Zároveň byl započat proces implementace stávajícího Střediska v rámci Centra celoživotního vzdělávání, ve kterém bude Středisko pracovat jako Odbor ICT vzdělávání se zachováním stávajícího okruhu činností a systému školení. Od září 2007 bychom chtěli začít realizovat akreditované kurzy a zároveň připravit projekt v rámci ESF pro další rozvoj Střediska.

V rámci procesu restrukturalizace bude nutné realizovat řadu činností, které zajistí návaznost na stávající systém vzdělávání:

 

1)      změna názvu Střediska a změna v rámci Statutu PdF UP

2)      dokončení vzdělávání lektorů

3)      akreditace dalších kurzů, které jsou v současné době v přípravné fázi realizace

4)      evaluace portálu Střediska

5)      propagace činnosti Střediska v rámci školských zařízení Olomouckého kraje

6)      přípravná fáze projektu ESF (komunikace s partnery projektu, příprava žádosti, spolupráce s Projektovým servisem UP)